Kiểm soát côn trùng cho  nhà máy công nghiệp và sản xuất

Bảo vệ tài sản, Con người và hàng hóa của bạn.

Trong các khu vực sản xuất bận rộn, có sự di chuyển liên tục của con người, sản phẩm, và không nghi ngờ gì, cũng có côn trùng dịch hại nữa. Côn trùng dịch hại là các mối đe dọa lớn trong các cơ sở công nghiệp và chuỗi cung ứng, tương tự như các ngành liên quan đến thực phẩm. Ngoài việc gây thiệt hại cho hàng tồn kho bằng nhiều cách khác nhau, côn trùng dịch hại còn gây nguy hiểm cho sức khỏe và an toàn đối với nhân viên của bạn, có thể ảnh hưởng đến hiệu quả công việc, phá hoại hoạt động và cuối cùng dẫn đến thất thoát doanh thu.

Sử dụng các nguyên tắc Kiểm soát Côn trùng dịch hại tổng hợp, VPC hợp tác với các nhà sản xuất công nghiệp nhằm bảo đảm các chuẩn mực của bạn hay khách hàng của bạn và các nhà kiểm định không bị ảnh hưởng bởi hoạt động của côn trùng dịch hại.

Sơ đồ nguy cơ nhiễm côn trùng trong ngành công nghiệp và sản xuất

Sơ Đồ nguy cơ nhiễm xâm nhập côn trùng